مخلوط زعفرانی، هل و گل محمدی قاشقی

دمنوش / دمنوش قاشقی